Kadın Eserleri
açıklamalı sözlük
KN örnek: Oxford English Dictionary (İngiliz İngilizcesi), Webster´s Sözlüğü (Amarikan İngilizcesi)
GT sözlük

açılış konuşması
KN açılış konuşmasının yazılı metni
GT akademik yazı
İT konuşma

adaletin uygulanması
YK içtihat hukuku

adres defteri
İT isim listesi

adres kitabı
GT danışma eseri
kitap
İT adres listesi
isim listesi

adres listesi
GT danışma eseri
İT adres kitabı
isim listesi

afiş
YK ilan panosu
GT görsel işitsel malzeme

aile arşivi
KN bir aile üyelerinin toplu arşivi
GT arşiv

akademik yazı
AT açılış konuşması
konferans
söylev
tez

akademik yazılar
AT söylev
tez

aksesyon listesi
GT liste

alem
GT nesne

alıntılar sözlüğü
GT danışma eseri

almanak
İT danışma eseri
süreli yayın

anı

anlaşma
KN bir sözleşme veya anlaşma metni; örnek: Medeni ve Politik Haklar konusunda Uluslararası Anlaşma
YK sözleşme

ansiklopedi
GT danışma eseri

antoloji

araştırma
KN tamamlanmış veya yapılmakta olan bir araştırma hakkındaki bibliyografik bilgiler. Bu terim araştırma sonucunda yayınlanmış olan bir belge için kullanılmaz; araştırma envanteri için kullanılır. Araştırma sonucunu içeren bir belge için, eğer, ve sadece eğer, belgeye erişmek için anlamlı ise, araştırma raporu terimi kullanılabilir.

araştırma raporu
KN sadece akademik araştırma ile ilgili olarak kullanın
GT rapor

arşiv
KN bir kurum, bir kişi veya kişiler grubu tarafından toplanmış olan kayıtların ve belgelerin bütünü
AT aile arşivi
devlet arşivi
hane halkı arşivi
kadın arşivi
kayıtlı belge
kişi arşivi
kişisel arşiv
konut arşivi / hane halkı arşivi
kurum arşivi
lezbiyen arşivi
sicil
İT arşiv rehberi
kadın arşivi
raf listesi

arşiv kılavuzu
KN arşiv kullanıcıları için belirli bir konudaki mevcut materyali listeleyen kılavuz; arşivlerde mevcut belgelerin bütünü için "arşiv rehberi" terimini KULLAN
GT kılavuz

arşiv rehberi
KN arşiv belgeleri ve belgelerin içeriği
hakkındaki bilgilerin sistematik listesi
GT kılavuz
İT arşiv

atlas
GT danışma eseri
AT konusal atlas
tarih atlası
tarihi atlas
tematik atlas
İT harita

baskı
KN grafik sanatın bir biçimi anlamında
GT görsel işitsel malzeme
görsel-işitsel malzeme

başlık listesi
KULLANokuma listesi

bayrak
GT nesne

belgesel
KN radyo, televizyon, film vb ile birlikte kullanınız
GT görsel işitsel malzeme
İT radyo programı
televizyon programı

bibliyografik kılavuz
KULLANyayın kılavuzu

bibliyografik sözlük
GT sözlük

bibliyografya
GT danışma eseri
AT bibliyografyaların bibliyografyası
devlet yayınları bibliyografyası
genel bibliyografya
genel bibliyografyalar
kitap tanıtımları bibliyografyası
konu bibliyografyası / özel bibliyografya
özel bibliyografya
süreli yayın makaleleri bibliyografyası
ulusal bibliyografya
uluslararası bibliyografya

bibliyografyaların bibliyografyası
GT bibliyografya

bilgisayar disketi
GT görsel işitsel malzeme
İT bilgisayar programı

bilgisayar programı
YK yazılım
İT bilgisayar disketi
disket

bilim kurgu
KN film, roman, oyun, öykü v.b. ile birlikte kullanın.

birkaç dilde sözlük
KULLANçok dilde sözlük

biyografi
AT otobiyografi

bölgesel roman
GT roman

broş
GT nesne

broşür
İT kitapçık
risale

CD
KN compact disk
GT görsel işitsel malzeme
AT CD-ROM

CD-ROM
GT CD

çıkartma
GT nesne

çizgi film
GT film

çizgi roman
İT karikatür

çizim
GT görsel işitsel malzeme

çocuk kitabı
GT kitap
AT erkek çocuk kitabı
kız çocuk kitabı

çok dilde sözlük
YK birkaç dilde sözlük
GT sözlük

çok-dilde sözlük
GT sözlük

danışma eseri
AT adres kitabı
adres listesi
alıntılar sözlüğü
ansiklopedi
atlas
bibliyografya
elkitabı
kılavuz
kullanma kılavuzu
manuel
sözlük
tanıtım yayını
yayın araştırması
İT almanak

deneme

dergi
İT dergi makalesi

dergi makalesi
GT makale
İT dergi

ders kitabı
YK kurs kitabı
GT eğitim araçları
kitap
öğretim malzemesi

devlet arşivi
GT arşiv

devlet yayınları bibliyografyası
GT bibliyografya

dia
GT görsel işitsel malzeme
görsel-işitsel malzeme

disco-grafi
İT müzik bestesi

disket
GT görsel işitsel malzeme
İT bilgisayar programı

diskografi
GT müzik bestesi

dizin
KN bir belgenin içeriğinde bulunan kavramların ve/veya adların, bulunduğu yeri belirtilerek, alfabetik listesi; örnek: yazar dizini
GT liste
İT süreğen yayın

doktor romanı
GT roman

efemerya
KULLANnesne

efsane
GT fantezi

eğitim aracı
İT kurs malzemesi

eğitim araçları
AT ders kitabı
İT kurs malzemesi

eğitim programı
YK müfredat

elkitabı
GT danışma eseri
kitap
AT tıp elkitabı

erkek çocuk kitabı
GT çocuk kitabı

ev idaresi defteri

ex libris
GT kişisel belge
nesne

eylem planı
KULLANsiyasa planı

fantezi
AT efsane
peri masalı

feminist film
KULLANkadın filmi

feminist süreli yayın
YK kadın süreli yayını
İT kadın dergisi
süreli yayın

film
GT görsel işitsel malzeme
AT çizgi film
konulu film
seks filmi
sessiz film
İT kadın filmi

film + video
KULLANvideo filmi

film kataloğu
GT katalog

film senaryosu

film tanıtımı
KULLANfilm+tanıtım

film+tanıtım
YK film tanıtımı

film+video
KULLANvideo filmi

fofoğraf
GT görsel işitsel malzeme

fotoğraf
GT görsel işitsel malzeme
İT fotoğraf albumü
fotoğraf albümü
fotoğraf kataloğu
fotoğraf kitabı

fotoğraf albumü
İT fotoğraf

fotoğraf albümü
İT fotoğraf

fotoğraf kataloğu
GT katalog
İT fotoğraf

fotoğraf kitabı
GT kitap
İT fotoğraf

gazete
GT süreğen yayın
AT günlük gazete
İT gazete kesiği

gazete kesiği
İT gazete

genel bibliyografya
GT bibliyografya

genel bibliyografyalar
GT bibliyografya

gerilim
KN film, roman, oyun, öykü vb ile birlikte kullanınız

gerilim+roman
YK korku romanı

gey romanı
İT roman

gezi notları
KN gerekirse coğrafya terim(ler)i ile birlikte kullan
GT gezi rehberi
kişisel belge
İT gezi rehberi

gezi rehberi
KN gereken durumlarda coğrafya terimleri ile birlikte kullanınız
GT kılavuz
AT gezi notları
İT gezi notları

gotik roman
GT roman

görsel işitsel malzeme
AT afiş
baskı
belgesel
bilgisayar disketi
CD
çizim
dia
disket
film
fofoğraf
fotoğraf
gramofon plağı
illüstrasyon
karikatür
kaset
mikrofilm
mikrofiş
radyo programı
resim
ses bandı
televizyon programı
video disk
videodisk
İT nesne

görsel-işitsel malzeme
AT baskı
dia
radyo programı
İT nesne

gramofon plağı
GT görsel işitsel malzeme

GT sözlük
KULLANçok dilde sözlük

gülünç kitap
İT ucuz roman

günlük
KN gün içinde olanların kaydedildiği defter; ayrıca bakınız: randevu defteri
GT kişisel belge
İT kitap

günlük gazete
GT gazete

hane halkı arşivi
KN aynı evde veya aynı şatoda veya aynı kır malikanesinde yaşamış olan insanların veya ailelerin arşivi
GT arşiv

harita
AT plan
İT atlas

hikaye
İT roman

içtihat hukuku
KN yasanın ve kararların uygulanmasında görüldüğü üzere hakimler heyetinin (mahkemenin) hukuk kavramları
KULLANadaletin uygulanması

ilan
AT kişisel ilan
ölüm ilanı
İT reklamcılık

ilan panosu
KULLANafiş

illüstrasyon
GT görsel işitsel malzeme

isim listesi
GT liste
AT üye listesi
İT adres defteri
adres kitabı
adres listesi

istatistik
İT istatistik yıllığı

istatistik yıllığı
GT yıllık
İT istatistik

kadın arşivi
GT arşiv
İT arşiv

kadın dergisi
AT süreli yayın
İT feminist süreli yayın

kadın filmi
YK feminist film
İT film

kadın günlüğü
İT randevu defteri

kadın günlükleri
İT randevu defteri

kadın kitabevi kataloğu
İT kitabevi kataloğu

kadın kütüphanesi kataloğu
İT kütüphane kataloğu

kadın kütüphanesi kılavuzu
İT kütüphane kılavuzu

kadın romanı
İT roman

kadın sahaf kataloğu
İT sahaf kataloğu

kadın süreli yayını
KULLANfeminist süreli yayın

karikatür
GT görsel işitsel malzeme
İT çizgi roman

kartvizit
YK şirket kartı
ziyaretçi kartı
GT kişisel belge
nesne

kaset
GT görsel işitsel malzeme

katalog
AT film kataloğu
fotoğraf kataloğu
kitabevi kataloğu
kitabevi kayaloğu
kütüphane kataloğu
merkezi katalog
müzayede kataloğu
müze kataloğu
sahaf kataloğu
sergi kataloğu
süreli yayın kataloğu
yayınevi kataloğu

kayıtlı belge
KN bir arşivde bilgi girişi yapılmış olan bir madde
GT arşiv

kılavuz
GT danışma eseri
AT arşiv kılavuzu
arşiv rehberi
gezi rehberi
kılavuz kitap
kütüphane kılavuzu
müze kılavuzu
yayın kılavuzu
yazın / yayın kılavuzu

kılavuz + kadın araştırmaları
YK prospektüs

kılavuz kitap
GT kılavuz

kılavuz+kadın araştırmaları
YK prospektüs

kız çocuk kitabı
GT çocuk kitabı

kişi arşivi
GT arşiv

kişisel arşiv
GT arşiv
AT kişisel belge

kişisel belge
GT kişisel arşiv
AT ex libris
gezi notları
günlük
kartvizit
not defteri
özgeçmiş
posta kartı
randevu defteri

kişisel belgeler
AT not defteri
özgeçmiş

kişisel ilan
GT ilan

kişisel tanıtım
GT tanıtım

kitabevi kataloğu
YK kitapçı kataloğu
GT katalog
İT kadın kitabevi kataloğu

kitabevi kayaloğu
GT katalog

kitap
AT adres kitabı
çocuk kitabı
ders kitabı
elkitabı
fotoğraf kitabı
sözlük
yemek kitabı
yıllık
İT günlük

kitap ayracı
GT nesne

kitap tanıtımı
GT tanıtım

kitap tanıtımları bibliyografyası
GT bibliyografya

kitapçı kataloğu
KULLANkitabevi kataloğu

kitapçık
İT broşür

koleksiyon
İT okuyucu

konferans
KN bir konferansın yazılı biçimi
GT akademik yazı
İT konuşma

konferans bildirisi
İT konferans raporu

konferans raporu
YK kongre raporu
sempozyum raporu
İT konferans bildirisi

kongre raporu
KULLANkonferans raporu

konu bibliyografyası / özel bibliyografya
GT bibliyografya

konulu film
GT film

konusal atlas
GT atlas

konuşma
KN bir konuşmanın yazılı metni
YK nutuk
İT açılış konuşması
konferans
söylev

konut arşivi / hane halkı arşivi
GT arşiv

korku romanı
KULLANgerilim+roman

kullanma kılavuzu
GT danışma eseri

kurgu
KULLANroman

kurs kitabı
KULLANders kitabı

kurs malzemesi
İT eğitim aracı
eğitim araçları

kurum arşivi
GT arşiv

kütüphane kataloğu
GT katalog
İT kadın kütüphanesi kataloğu

kütüphane kılavuzu
KN hem kütüphaneler sözlüğü, hem de kütüphane kullanma kılavuzu
GT kılavuz
İT kadın kütüphanesi kılavuzu

leksikon
KN belirli bir dil veya konudaki sözcüklerin alfabetik listesi
GT sözlük

lezbiyen arşivi
GT arşiv

lezbiyen romanı
GT roman
İT roman

liste
AT aksesyon listesi
dizin
isim listesi
okuma listesi
raf listesi
sözcük listesi

macera
KULLANpolisiye

madalya
GT nesne

makale
AT dergi makalesi
süreli yayın makalesi
İT okuyucu

manuel
GT danışma eseri

mektup

merkezi katalog
GT katalog

mikrofilm
GT görsel işitsel malzeme
İT mikrofiş

mikrofiş
GT görsel işitsel malzeme
İT mikrofilm

milli marş
GT şarkı

monografi
AT tanıtım yayını

müfredat
KN konulara göre ulaşılmak istenen hedefler ve bunun için ayrılan zaman
KULLANeğitim programı

mülakat

müzayede kataloğu
GT katalog

müze kataloğu
GT katalog

müze kılavuzu
GT kılavuz

müzik bestesi
YK yazılı müzik
AT diskografi
şarkı
İT disco-grafi

nesne
YK efemerya
AT alem
bayrak
broş
çıkartma
ex libris
kartvizit
kitap ayracı
madalya
posta pulu
pul
rozet
takvim
tişört
yelpaze
İT görsel işitsel malzeme
görsel-işitsel malzeme

not defteri
GT kişisel belge
kişisel belgeler

nutuk
KULLANkonuşma

okuma listesi
YK başlık listesi
GT liste

okuyucu
İT koleksiyon
makale

otobiyografi
GT biyografi

oyun

oyun malzemesi
YK oyuncak
parti oyunu

oyuncak
KULLANoyun malzemesi

öğretim malzemesi
AT ders kitabı

ölüm ilanı
GT ilan

öz dergisi
KULLANsüreli yayın makaleleri bibliyografyası

özel bibliyografya
GT bibliyografya

özgeçmiş
GT kişisel belge
kişisel belgeler

parti oyunu
KULLANoyun malzemesi

parti programı

peri masalı
GT fantezi

plan
KN örneğin, şehir planı için kullanınız
GT harita

polisiye
KN film, roman, oyun, öykü vb ile birlikte kullanın
YK macera

posta kartı
YK resimli posta kartı
GT kişisel belge

posta pulu
GT nesne

program
KN bir kongre veya atölye programı

prospektüs
KULLANkılavuz+kadın araştırmaları

psikolojik test
GT test

pul
KN ayrıca bakınız posta pulu
GT nesne

radyo programı
GT görsel işitsel malzeme
görsel-işitsel malzeme
İT belgesel
televizyon programı

raf listesi
KN belgelerin raflara yerleştirildiği sıradaki listesi
GT liste
İT arşiv

randevu defteri
KN ayrıca bkz. günlük
GT kişisel belge
İT kadın günlüğü
kadın günlükleri

rapor
AT araştırma raporu
yayın araştırması

reklam
GT reklamcılık

reklamcılık
AT reklam
İT ilan

resim
GT görsel işitsel malzeme

resimli posta kartı
KULLANposta kartı

risale
İT broşür

roman
YK kurgu
AT bölgesel roman
doktor romanı
gotik roman
lezbiyen romanı
savaş romanı
tarihi roman
İT gey romanı
hikaye
kadın romanı
lezbiyen romanı

romans
GT ucuz roman

rozet
GT nesne

sahaf kataloğu
GT katalog
İT kadın sahaf kataloğu

savaş romanı
GT roman

seks filmi
GT film

sempozyum raporu
KULLANkonferans raporu

sergi kataloğu
GT katalog

ses bandı
GT görsel işitsel malzeme

sessiz film
GT film

sicil
GT arşiv

siyasa planı
YK eylem planı

soru formu

söylev
KN bir söylevin yazılı metni
GT akademik yazı
akademik yazılar
İT konuşma

sözcük listesi
GT liste
İT thesaurus

sözleşme
KULLANanlaşma

sözlük
GT danışma eseri
kitap
AT açıklamalı sözlük
bibliyografik sözlük
çok-dilde sözlük
leksikon

süreğen yayın
AT gazete
yıllık
yıllık rapor
İT dizin
takvim

süreli yayın
GT kadın dergisi
İT almanak
feminist süreli yayın
süreli yayın makalesi

süreli yayın kataloğu
GT katalog

süreli yayın makaleleri bibliyografyası
YK öz dergisi
GT bibliyografya

süreli yayın makalesi
GT makale
İT süreli yayın

şarkı
GT müzik bestesi
AT milli marş
ulusal marş

şiir

şirket kartı
KULLANkartvizit

takvim
GT nesne
İT süreğen yayın

tanıtım
AT kişisel tanıtım
kitap tanıtımı

tanıtım yayını
GT danışma eseri
monografi

tarih atlası
GT atlas

tarihi atlas
GT atlas

tarihi roman
GT roman

televizyon programı
GT görsel işitsel malzeme
İT belgesel
radyo programı

tematik atlas
GT atlas

test
AT psikolojik test

tez
GT akademik yazı
akademik yazılar

thesaurus
İT sözcük listesi

tıp elkitabı
GT elkitabı

tişört
GT nesne

toplantı raporu
KULLANtutanak

tutanak
YK toplantı raporu

tüzük
KN tüzük metni

ucuz roman
AT romans
İT gülünç kitap

ulusal bibliyografya
GT bibliyografya

ulusal marş
GT şarkı

uluslararası bibliyografya
GT bibliyografya

üye listesi
GT isim listesi

veri bankası

veritabanı

video
AT video klip

video disk
GT görsel işitsel malzeme

video filmi
YK film + video
film+video

video klip
GT video

videodisk
GT görsel işitsel malzeme

yayın araştırması
KN belirli bir konuda, daha önce yayınlanmış bilgiyi özetleyen ve çözümleyen, sonuçta belirli bir zamanda belirli bir bilim dalındaki bilgi birikiminin durumunu ve düzeyini içeren rapor
GT danışma eseri
rapor

yayın kılavuzu
KN belirli bir alanda mevcut yayın taramalarının genel değerlendirmesini kapsayan yayın
YK bibliyografik kılavuz
GT kılavuz

yayınevi kataloğu
GT katalog

yazılı müzik
KULLANmüzik bestesi

yazılım
KULLANbilgisayar programı

yazın / yayın kılavuzu
GT kılavuz

yelpaze
GT nesne

yemek kitabı
YK yemek tarifi
GT kitap

yemek tarifi
KULLANyemek kitabı

yıllık
GT kitap
süreğen yayın
AT istatistik yıllığı

yıllık rapor
GT süreğen yayın

ziyaretçi kartı
KULLANkartvizit